ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
درس هايي از قرآن
موضوع بحث تاريخ پخش صوت PDF ويدئو
زندگی در دنیای خیال 1397/1/30

1- سخن امام حسین ع در دعای عرفه
2- شخصیت‌های خیالی، مانع رشد انسان
3- محاسبات نادرست در زندگی
4- امتیازطلبی‌های نادرست تحت عنوان دین‌داری
5- تصور نادرست، بی‌نیازی از کسب علم
6- جهل و تقلید نابجا، ریشه خیالات نادرست
7- تصورات نادرست درباره مرگ و شهادت