ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
کتابخانه
راه رشد » تعلیم مقدّم است یا تربیت؟
 در چهار مورد از قرآن كریم موضوع تعلیم و تربیت به عنوان هدف‏
 بعثت انبیا با هم ذكر شده است. در سه مورد تربیت و تزكیه بر تعلیم مقدّم شده است.(27) و تنها در آیه 129 بقره تعلیم بر تربیت و تزكیه مقدم شده است.
 سرّ این‏كه تزكیه در آن آیات مقدم شده این است كه تزكیه و تربیت، علت نهایى براى رسالت است و علت غایى در قصد و تصور، مقدم است و لكن چون در عمل و وجود خارجى، مسأله تعلیم بر تربیت مقدّم است، در این آیه تعلیم مقدم بیان شده است.(28)

 27) بقره، 151 ؛ آل‏عمران، 164 ؛ جمعه، 2.
28) روح‏المعانى، ج 2، ص 19.
صفحه قبل « [صفحه 4]» صفحه بعد


فهرست
پیشگفتار مفهوم تربیت‏ قرآن، كتاب تربیت تعلیم مقدّم است یا تربیت؟امكان تربیت‏ راه تربیت‏ تشویق به تربیت‏رستگارى در پرتو تربیت‏اسناد تربیت به خداوند و انسان‏انسان مسئول تربیت نفس‏ محور تربیت نفس انسان‏تغذیه نفس به وسیله علم‏كرامت نفس‏ حساسیت تربیت‏اهمیت معرفت نفس‏ ارتباط معرفت نفس با معرفت خداوند تجلیل نفس و تحقیر آن نكوهش از نفس‏ ستایش از نفس‏جهاد با نفسجهاد اكبرتفاوت‏هاى جهاد اصغر با جهاد اكبر آثار جهاد با نفس‏آثار پیروى از هواى نفس در قرآن‏ آثار پیروى از هواى نفس در احادیث‏تربیت به معناى تزكیه نفس و اخلاقاخلاق‏مفهوم اخلاقعلم اخلاق‏ فلسفه اخلاق‏ اخلاق نظرى و اخلاق عملى‏رابطه تربیت و اخلاق‏ اصول فضایل اخلاقى‏ معیار فضیلت اخلاقى‏اهمّیت تربیت اخلاقىآثار سوء خلق‏ آثار حسن خلق‏تفاوت محاسن اخلاق با مكارم اخلاق‏روش‏هاى تربیت و تزكیه نفس‏انذار و تبشیر انذار و تبشیر دو اصل مهم تربیتى‏بشارت و انذار هدف بعثت پیامبران‏ تأثیر انذار در تربیت‏ تأثیر انذار در افراد حق طلب‏ موعظه‏ محور موعظه توحید در اعتقاد و اخلاص در عمل‏شیوه موعظه‏نیاز به موعظه در تمام عمردعوت به خداوند به وسیله موعظهسیماى موعظه در روایات‏ نمونه‏اى از موعظه‏هاى رهبران الهى‏ نصیحت و خیرخواهىوصیت به خیر و حق‏یاد مرگ و قیامت‏یاد مرگ و قیامت در ابعاد مختلف‏ مراقبه و محاسبه‏ اهمیّت محاسبه نفس‏راه محاسبه نفس‏ سفارش پیامبر(ص) به اباذر درباره محاسبه‏ آثار محاسبه‏چرا به محاسبه نفس اهمیّت نمى‏دهیم؟ مراقبه‏ تأثیر عبادات در تربیت نماز نماز در قرآن‏نماز در احادیث‏ روزه‏روزه در قرآنروزه در احادیث‏فواید و آثار روزه‏درجات روزه‏ اخلاق روزه‏داران‏ زكاتزكات در قرآن‏مصارف زكات آثار و فوائد زكات در روایات‏ زكات در نعمت‏هاى مادّى و معنوى‏حج‏حج در قرآن‏حج در احادیث‏آثار و فواید حج‏ فلسفه حج‏جهادجهاد در قرآن‏ اهداف جهاددستور جامع درباره جهاد جهاد در احادیثآثار جهادامر به معروف و نهى از منكر امر به معروف و نهى از منكر در قرآن‏ امر به معروف و نهى از منكر در احادیث‏صفات آمرین به معروف آثار امر به معروف‏شیوه امر به معروف استفاده از الگوهاى تربیتى‏ بعضى از الگوهاى تربیتى در قرآن مهربانى پیامبر اكرم‏(ص) الگوهاى تربیتى در كلام امیرالمؤمنین‏(ع)ارزش و اهمیت تربیت عقلانى‏ مفهوم عقل‏ حقیقت عقل‏ اقسام عقل‏عقل نظرى و عملى تقابل عقل و جهل‏ تلازم بین عقل و وحىحدود حجیت عقل‏ تربیت عقلانى یا دستور به تعقل‏ اهمیّت عقل‏نشانه‏هاى عاقل‏نشانه عقل كامل‏ آثار عقل معیار حسابرسى بر اساس عقل‏صفات انسان عاقلوظایف انسان عاقل عوامل پرورش عقل‏عوامل نقصان عقل‏میزان شناخت عقل‏ جنود عقل و جهل‏روش‏هاى تربیت عقلانى‏ تأثیر علم در تربیت عقلانىفضیلت علم در قرآن‏علم وسیله است نه هدف‏فضیلت علم در احادیث‏ رفع محدودیت در طلب علم‏ تشویق قرآن به آزاد اندیشى‏ نقش مؤثر مثالاهداف تربیت‏ پرورش روح ایمان و عمل صالح‏ معناى ایمان‏شرایط ایمان واقعى‏ ایمان بدون عمل فاقد ارزش‏اوصاف مؤمنان حقیقى آیا ایمان صرف اعتقاد قلبى است؟تأثیر متقابل ایمان و عمل صالح‏ آثار ایمان و عمل صالح‏درجات ایمان‏ تقوا آثار تقوا تقوى امرى قلبى‏ تقوا در احادیث‏دعا و نیایش‏ دعا در قرآن‏ آداب و شرایط استجابت‏ دعا در روایات‏آداب دعاچرا دعا مستجاب نمى‏شود؟فلسفه دعاذكر الهى‏حقیقت ذكر الهى‏مراحل ذكر الهى‏حدّ نداشتن ذكر الهى معناى ذكر كثیر اهمیت ذكر الهى در موارد خاصآثار ذكر الهى راه آرامش قلبعوامل پریشانى و نگرانىتوبه‏كمّیت و كیفیّت در توبه‏ تعریف توبه‏ شرایط پذیرش توبه‏ آثار توبه‏پذیرش توبه مشروط به دو توبه خداوند پذیرفته شدن توبه و ردّ آن توبه در روایات‏تواضع‏ ابعاد مختلف تواضع‏ تواضع در احادیث‏ حدّ و مرز تواضع‏ اخلاصآثار اخلاص‏نشانه‏هاى اخلاص‏هدف نهایى از تربیت، تكامل و قرب به خداوندمعناى قرب به خداوندحقیقت قرب به خداوند قرب به خداوند در قرآن كریم‏