ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
کتابخانه
خمس » خمس مربوط به چه چیزهایى است؟
در آیه 41 سوره انفال خواندیم: «واعلموا انّما غنمتم من شى‏ء...»، هرگونه غنیمتى كه بدست آورید خمس آن را بپردازید.
در اینكه مراد از غنیمت چیست، دو نظریه مطرح است: یكى نظر فقهاى شیعه كه مى‏گویند غنیمت شامل هرگونه كسب و درآمد مى‏شود و خمس بر هرگونه درآمدى است و دیگرى نظر مفسرین و فقهاى اهل سنّت كه مى‏گویند: خمس تنها در غنائم جنگى است و به همین دلیل مسئله خمس را در كتاب جهاد مطرح كرده‏اند.
دلیل اهل سنّت چند مطلب است:
1- آیه در جنگ بدر نازل شده و مراد از غنیمت، غنائم جنگى است.
پاسخ: اگر منظور از «غنمتم» تنها غنائم جنگى بود، مى‏بایست بگوید: «غنمتم من الحرب» نه آنكه بگوید: «غنمتم من شى‏ء»
به علاوه اگر بخواهیم به مورد نزول آیه كه جنگ است توجّه كنیم و بگوییم مراد از غنیمت، غنائم جنگى است، پس باید خمس، تنها در غنائم جنگ بدر باشد، نه دیگر جنگ‏ها، در حالى كه هیچ كس حكم خمس را مخصوص جنگ بدر ندانسته است.
در قرآن نمونه‏هاى زیادى داریم كه به مناسبت خاصى قانونى صادر شده، امّا آن قانون در همه جا جارى مى‏گردد. مثلاً قرآن در مورد شیر دادن دایه مى‏فرماید: «لا تكلّف نفس الا وسعها»(92) یعنى جز به مقدار توان به كسى تكلیف نمى‏شود. لكن این موضوع به صورت یك اصل و قانون كلى در همه جا ملاك و معیار قرار مى‏گیرد، به گونه‏اى كه شرط هر تكلیفى قدرت بر انجام آن است. راستى اگر بنا باشد آیات قرآن تنها در موارد نزولش مصداق داشته باشد هرگز كتابى جاودان و جهانى براى همه نسل‏ها و عصرها نخواهد بود، بلكه كتاب تاریخى خواهد شد كه زمان مصرفش گذشته است.

92) سوره بقره، آیه 233.
صفحه قبل « [صفحه 16]» صفحه بعد


فهرست
مقدّمهجایگاه خمس در اسلام- دورنمائى از فلسفه خمس و زكاتجامعیّت اسلام خمس در قرآن‏ اهمیّت خمس‏آثار خمس‏خمس در روایات‏ خمس در زمان پیامبرصلى الله علیه وآله‏ خمس پس از پیامبروسوسه‏هاى شیطانى تفاوت خمس و زكات با مالیات‏ راه مقاومت در برابر وسوسه‏هاموارد ومصارف خمس‏- خمس براى كیست؟سهم پیامبر و امام براى شخصیّت حقوقى آنان‏ ذى القربى كیست؟خمس مربوط به چه چیزهایى است؟سنّت پیامبر در كنار كتاب خدادیدگاه شیعهگیرنده خمس در زمان غیبت كیست؟ امتیازات پرداخت خمس به فقیه جامع الشرائطچگونگى تقسیم خمس‏مقدار پرداخت‏آداب پرداخت‏