ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
کتابخانه
تفسیر سوره نساء »
 این سوره یكصد و هفتاد و شش آیه دارد و در مدینه نازل شده است. محتواى آن، دعوت به ایمان و عدالت، عبرت از اُمّت‏هاى پیشین، قطع رابطه‏ى دوستانه با دشمنان خدا، حمایت از یتیمان، احكام ازدواج و ارث، لزوم اطاعت از رهبر الهى، هجرت، جهاد در راه خدا و... است. و از آنجا كه سى و پنج آیه‏ى اوّل این سوره، پیرامون مسائل خانوادگى است، به سوره‏ى نساء (زنان) نام‏گذارى شده است.
[صفحه ]» صفحه بعد


فهرست
سیماى سوره‏ى نساءآیات 1 تا 5آیات 6 تا 10آیات 11 تا 15آیات 16 تا 20آیات 21 تا 25آیات 26 تا 30آیات 31 تا 35آیات 36 تا 40آیات 41 تا 45آیات 46 تا 50آیات 51 تا 54آیات 55 تا 60آیات 61 تا 65آیات 66 تا 70آیات 71 تا 75آیات 76 تا 80آیات 81 تا 85آیات 86 تا 90آیات 91 تا 95آیات 96 تا 100آیات 101 تا 104آیات 105 تا 110آیات 111 تا 115آیات 116 تا 119آیات 120 تا 125آیات 126 تا 130آیات 131 تا 135آیات 136 تا 140آیات 141 تا 145آیات 146 تا 149آیات 150 تا 155آیات 156 تا 160آیات 161 تا 165آیات 166 تا 170آیات 171 تا 176