ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور


درس هايي از قرآن
 پخش برنامه درسهايي از قرآن هر روز ساعت 18:20 از شبکه اول
تکرار برنامه روز شنبه حدود ساعت 16:40از سیمای قرآن
 
موضوع: نیاز بشر به دین
1- انواع نیازهای انسان
2- نیاز عالی انسان، شناخت جهان
3- شیوه زندگی، بیانگر دین و آیین
4- انواع رفتارهای فطری انسان
5- پناه‌بردن انسان به خدا در خطرات
6- تشکر از مُنعم، ریشه خداپرستی
7- اهمیت انگیزه و هدف در کارها
8- فراگیری علم مفید در مدارس و دانشگاه‌ها


اخبار
اربعین حسینی تفسیر زنده قرآن کریم است
نماز خواندن در کنار دانش‌ آموزان از مصادیق امر به‌ معروف عملی است
بزرگ ترین سرمایه انسانی در دستان معلمان جامعه است
محتوای کتاب‌های درسی باید تغییر کند
ویژگی های یک پژوهش خوب از دیدگاه استاد قرائتی